פורט ניהול פרויקטים

מה כולל ניהול פרויקט

פורט ניהול פרויקטים מקבוצת פורט מהנדסים

ניהול ובקרת תכנון

 • איתור וגיוס צוות תכנון.

 • קביעת לוח זמנים וקביעת מנגנון מעקב ודיווח זמנים.

 • בקרת עמידה בלוחות זמנים בתהליכי התכנון.

 • מעקב ניהול צוות התכנון באופן שוטף כולל אישור חשבונות.

 • ליווי תיאום תהליכי הרישוי עד לקבלת היתר בניה לביצוע כולל תב"ע, תכניות מתאר, תוכניות עיצוב ופיצול היתרים, ככל הנדרש.

 • ליווי התיאום מול רשויות וגורמי תשתיות.

 • תיאום ובקרת מפרטי היועצים בכל שלב.

 • הכנת אומדן תקציבי פרויקטאלי.

 • קביעת מנגנון מעקב אחר ניצול התקציב ודיווח תקציבי.

פורט ניהול פרויקטים מקבוצת פורט מהנדסים

התקשרויות עם יועצים, קבלנים וספקים

 • יעוץ ליזם בנושא שיטת ההתקשרויות המומלצת ושיטת עריכת המכרז.
 • פניה לקבלת הצעות מחיר ומיון קבלנים וספקים.
 • ליווי עריכת חוזי ההתקשרות כולל היבטים מקצועיים, הנדסיים, משפטיים וביטוחיים.
 • יעוץ הנדסי ותקציבי להכנת “דו”ח אפס” לקבלת ליווי בנקאי.
 • סיוע ליזם במו”מ עד בחירת קבלן/קבלנים מבצעים.
 • ליווי הטיפול אדמיניסטרטיבי בביצוע ההתקשרויות.

פורט ניהול פרויקטים מקבוצת פורט מהנדסים

ניהול ופיקוח על ביצוע הבניה

 • ניהול התנעת הביצוע וארגון אתר.

 • פיקוח על עבודות ההקמה באתר.

 • ניהול הליך הביצוע כולל תיאום מול מתכננים ויועצים ומול גורמי רשויות.

 • פיקוח הנדסי ובקרת איכות הביצוע.

 • מעקב אחר ליקויים ותיקון אי התאמות ומניעת הישנות טעויות וליקויים.

 • ניהול לוח זמנים לביצוע ומעקב אחר עמידה בזמנים.

 • ניהול ישיבות תיאום ומעקב לתיאום ובקרה.

 • קשר שוטף עם מפקח דיירים.

 • בדיקה ואישור חשבונות קבלנים, ניתוח ואישור חריגים.

 • ליווי הפעלת יועצים לפיקוח עליון.

 • דיווח מפורט ליזם על התקדמות הביצוע, עמידה בזמנים ובאיכות.

פורט ניהול פרויקטים מקבוצת פורט מהנדסים

אבטחת איכות וניהול צוות האיכות בפרויקט

 • בקרת איכות הנדסית על עבודות הקבלנים.

 • בקרת מנגנון ניהול האיכות של הקבלן.

 • קיצור זמני תיקון ליקויים.

 • הגדרת אבני דרך קריטיות, נקודות עצירה, בקרה ופיקוח.

 • הגדרת נקודות בקרה על ידי יועצים בפיקוח עליון.

 • תכנון שלבים ומערכי בדיקות מעבדה.

 • הגדרת אבני דרך למעורבות ואישור היזם.

 • התאמת שלבי בקרת האיכות בתהליך פרוגרסיבי לשלבים הקודמים.

פורט ניהול פרויקטים מקבוצת פורט מהנדסים

ליווי ניהול תהליך הוצאת טופס 4

פורט ניהול פרויקטים מקבוצת פורט מהנדסים

ליווי מסירת הדירות וליווי האכלוס

פורט ניהול פרויקטים מקבוצת פורט מהנדסים

ליווי הבדק

 • קבלת הפרויקט מידי הקבלנים המבצעים.

 • טיפול בסיום ההתקשרויות וגמר חשבון.

 • קבלת ערבויות טיב וספרי אחזקה מהקבלנים.

 • קבלת תוכניות עדות.

 • ליווי ויעוץ במהלך שנת הבדק.

 • ליווי התיקונים במהלך שנת הבדק.

פורט ניהול פרויקטים מקבוצת פורט מהנדסים

ניהול ובקרת תכנון

 • איתור וגיוס צוות תכנון.

 • קביעת לוח זמנים וקביעת מנגנון מעקב ודיווח זמנים.

 • בקרת עמידה בלוחות זמנים בתהליכי התכנון.

 • מעקב ניהול צוות התכנון באופן שוטף כולל אישור חשבונות.

 • ליווי תיאום תהליכי הרישוי עד לקבלת היתר בניה לביצוע כולל תב"ע, תכניות מתאר, תוכניות עיצוב ופיצול היתרים, ככל הנדרש.

 • ליווי התיאום מול רשויות וגורמי תשתיות.

 • תיאום ובקרת מפרטי היועצים בכל שלב.

 • הכנת אומדן תקציבי פרויקטאלי.

 • קביעת מנגנון מעקב אחר ניצול התקציב ודיווח תקציבי.

פורט ניהול פרויקטים מקבוצת פורט מהנדסים

התקשרויות עם יועצים, קבלנים וספקים

 • יעוץ ליזם בנושא שיטת ההתקשרויות המומלצת ושיטת עריכת המכרז.
 • פניה לקבלת הצעות מחיר ומיון קבלנים וספקים.
 • ליווי עריכת חוזי ההתקשרות כולל היבטים מקצועיים, הנדסיים, משפטיים וביטוחיים.
 • יעוץ הנדסי ותקציבי להכנת “דו”ח אפס” לקבלת ליווי בנקאי.
 • סיוע ליזם במו”מ עד בחירת קבלן/קבלנים מבצעים.
 • ליווי הטיפול אדמיניסטרטיבי בביצוע ההתקשרויות.

פורט ניהול פרויקטים מקבוצת פורט מהנדסים

ניהול ופיקוח על ביצוע הבניה

 • ניהול התנעת הביצוע וארגון אתר.

 • פיקוח על עבודות ההקמה באתר.

 • ניהול הליך הביצוע כולל תיאום מול מתכננים ויועצים ומול גורמי רשויות.

 • פיקוח הנדסי ובקרת איכות הביצוע.

 • מעקב אחר ליקויים ותיקון אי התאמות ומניעת הישנות טעויות וליקויים.

 • ניהול לוח זמנים לביצוע ומעקב אחר עמידה בזמנים.

 • ניהול ישיבות תיאום ומעקב לתיאום ובקרה.

 • קשר שוטף עם מפקח דיירים.

 • בדיקה ואישור חשבונות קבלנים, ניתוח ואישור חריגים.

 • ליווי הפעלת יועצים לפיקוח עליון.

 • דיווח מפורט ליזם על התקדמות הביצוע, עמידה בזמנים ובאיכות.

פורט ניהול פרויקטים מקבוצת פורט מהנדסים

ליווי ניהול תהליך הוצאת טופס 4

פורט ניהול פרויקטים מקבוצת פורט מהנדסים

ליווי מסירת הדירות וליווי האכלוס

פורט ניהול פרויקטים מקבוצת פורט מהנדסים

אבטחת איכות וניהול צוות האיכות בפרויקט

 • בקרת איכות הנדסית על עבודות הקבלנים.

 • בקרת מנגנון ניהול האיכות של הקבלן.

 • קיצור זמני תיקון ליקויים.

 • הגדרת אבני דרך קריטיות, נקודות עצירה, בקרה ופיקוח.

 • הגדרת נקודות בקרה על ידי יועצים בפיקוח עליון.

 • תכנון שלבים ומערכי בדיקות מעבדה.

 • הגדרת אבני דרך למעורבות ואישור היזם.

 • התאמת שלבי בקרת האיכות בתהליך פרוגרסיבי לשלבים הקודמים.

פורט ניהול פרויקטים מקבוצת פורט מהנדסים

ליווי הבדק

 • קבלת הפרויקט מידי הקבלנים המבצעים.

 • טיפול בסיום ההתקשרויות וגמר חשבון.

 • קבלת ערבויות טיב וספרי אחזקה מהקבלנים.

 • קבלת תוכניות עדות.

 • ליווי ויעוץ במהלך שנת הבדק.

 • ליווי התיקונים במהלך שנת הבדק.